Volume 3 Issue 4 Article 1

Determining of The Prejudices of Nursing Students About AIDS Disease

Writer(s): Erhan Şensoy 1,

It is very important to determine and eliminate the prejudices of nurse candidates about AIDS disease, which has not been successful in its treatment yet, in the fight against AIDS disease. The aim is the determination of the prejudices of the nursing department students of the faculty of health sciences of a state university about AIDS disease. This investigation was held between 1 - 31 May 2019. Sample; 163 girls (79.5%), 42 boys (20.5%), a total of 205 students. The average age of the participants is 21.00 ± 1.76 (Min18 - Max26). The analysis of the data collected with the questionnaire was carried out in the SPSS - 21 program. Frequency and descriptive statistical analysis techniques were used for descriptive analysis. The relationship between propositions and variables was determined using the Chi-square test. Most of the students stated that they would not refrain from treating a patient with AIDS disease, if a person is tested for HIV (+), there will be no change in his behavior towards the patient and they will take special precautions while providing health care to a patient with AIDS. 39.1% of the students stated that they would volunteer to follow a patient with AIDS. In this investigation; the relationship between participation in the statements and gender, age and class variables was determined (pKeyword(s): AIDS, HIV, Sexually transmitted diseases, Nursing student, Education,

 • [1] Koluaçık, S., Güneş, G., Pehlivan, E. 2015, İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri Ve Hizmetten Beklentileri, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg, Vol. 17(1), 7-14.
 • [2] Bakır, N., Beji, K.N., 2015, Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri, DÜ Sağlık Bil Enst Derg, Vol. 5(3), 10-16.
 • [3] Akalpler, Ö., Eroğlu, K.. 2015, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri Ve Cinsel Davranışları, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derg, Vol. 2(2),1-19.
 • [4] Çalışkan, T., Çevik, C., Ergün, S., 2015, Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Sağlık Bil Derg, Vol. 4(1), 27-31.
 • [5] Friedman, S.R., Downing, M.J., Jr, Smyrnov, P. 2014, Socially-İntegrated Transdisciplinary Hıv Prevention, AIDS Behav, Vol. 18(10), 1821-1834.
 • [6] Bayrak, B., Keten, S., Fincancı, M., 2014, Sağlık Çalışanlarının HIV/AIDS Olgularına Yaklaşımları, Klimik Derg, Vol. 27(3), 103-108.
 • [7] WHO., 2017, HIV / AIDS https://www.who.int/features/qa/71/en/ (02.03.2019)
 • [8] http://aidsinfo.unaids.org/ (12.12.2020).
 • [9] Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı, 2018, HIV/AIDS İstatistik, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/862-hiv aids/1135-h%C4%B1v-aids-istatislik.html. (12.12.2020).
 • [10] Korkmaz, F., Aydın, M., Avcı, İ.A., 2019, Sağlık Çalışanlarının HIV/AIDS Hastaları Konusundaki Önyargı Ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 4. Uluslararası Kültür Sempozyumları: Uluslararası Sağlık Toplum Ve Kültür Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Tam Metin Kitabı, Vol. 1, 99-107.
 • [11] Pınar, G., Doğan, N., Ökdem, Ş., Algıer, L., Öksüz, E. 2009, Özel Bir Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları, Tıp Araştırmaları Derg, Vol. 7(2), 105-113.
 • [12] Hossain, M.B., Kippax, S., 2011. Stigmatized Attitudes Toward People Living With Hıv İn Bangladesh: Health Care Workers’ Perspectives, Asia Pac J Public Health, Vol. 23(2), 171-182.
 • [13] Kır, T., Kılıç, S., Oğur, R., Uçar, M., Hasde, M. 2004, Ankara’daki İki Askeri Birlikte Erlerde Hıv/Aıds Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi, TAF Prev Med Bull, Vol. 3(5), 93-102.
 • [14] Kaya, M., Aylaz, R., Yağmur, Y., Güneş, G., 2007, Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hıv/Aıds’le İlgili Bilgi Ve Tutumları, Turk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekim Bul, Vol. 6(3), 175-180.
 • [15] Benoot, C., Hannes, K., Bilsen, J. 2016, The Use Of Purposeful Sampling İn A Qualitative Evidence Synthesis: A Worked Example On Sexual Adjustment To A Cancer Trajectory, BMC Med Res Methodol, Vol. 16(1), 17-21.
 • [16] Yağar, F., Dökme, S. 2018, Niteliksel Araştırmaların Planlanması: Araştırma Soruları, Örneklem Seçimi, Geçerlik Ve Güvenirlik, Gazi Sağlık Bilimleri Derg, Vol. 3(3), 1-9.
 • [17] Karasu, F., Göllüce, A., Güvenç, E., Dadük, S., Tunçel, T. 2017, Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi, İÜ Sağlık Hizm MYO Derg, Vol. 5(1), 1-15.
 • [18] Yazganoğlu, K.D., Özarmağan, G., Tozeren, A., Özgülnar, N., 2012, Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışları, Turk Derm, Vol. 6(1), 20-25.
 • [19] Chao, J., Chang, E.T., So, S.K., 2010, Hepatitis B And Liver Cancer Knowledge And Practices Among Healthcare And Public Health Professionals İn China: A Cross-Sectional Study, BMC Public Health, Vol. 10(1), 98-109.
 • [20] Alberta Health and Wellness and the Calgary Health Region, Studying STI: CALM: STI/HIV 2008, Lesson 1: STI/HIV Pre-test. http=//www.teachingsexualhealth. ca/media/lessons/CALM_STDLess1.pdf. (27.12.2019)
 • [21] Demir, G., Şahin, K.T., 2014, Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgileri, DÜ Sağlık Bil Enst Derg, Vol. 4(3), 19-24.
 • [22] Elkin, N., 2015, Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgilerinin Araştırılması, Mersin Ün Sağlık Bil Derg, Vol. 8(1), 1-14.
 • [23] Evcili, F., Gölbaşı, Z., 2017, Cinsel Sağlık Bilgi Testi: Geliştirme, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, ACU Sağlık Bil Derg, Vol. 1(1), 29-33.
 • [24] Aydemir, N., Yakın, İ., Aslan, H.S.. 2018, AIDS Bilgi Ve Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin Sınanması, Psikoloji Çalışmaları, Vol. 38(1), 73-93.
 • [25] Balogun, J.A., Abiona, T.C., Lukobo-Durrell, M., Adefuye, A., Amosun, S., Frantz, J., et al. 2010, Evaluation Of The Content Validity, İnternal Consistency And Stability Of An İnstrument Designed To Assess The Hıv/Aıds Knowledge Of University Students, Health Education Journal, Vol. 23(3), 400-407.
 • [26] Najarkolaei, F.R., Niknami, S., Shokravi, F.A., Tavafian, S.S., Fesharaki, M.G., Jafari, M.R., 2014, Sexual Behavioral Abstine Hıv/Aıds Questionnaire: Validation Study Of An Iranian Questionnaire, J Edu Health Promot, Vol. 3(10), 1-5.
 • [27] Özdemir, L., Ayvaz, A., Poyraz, Ö., 2003, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg, Vol. 25(1),10-14.
 • [28] Tunçel, E.K., Dündar, C., Pekşen, Y. 2006, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Aıds Hakkında Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, TAF Prev Med Bull, Vol. 5(5), 343-351.
 • [29] Avcıkurt, A.S., 2014, Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin Hıv/Aıds Hakkındaki Bilgi Düzeyi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, Balıkesir Saglık Bil Derg, Vol. 3(2),79-86.
 • [30] Çimen, S., Bahar, Z., Öztürk, C., Bektaş, M. 2013, Türk ve Danimarka’lı Hemşirelik Öğrencilerinin HIV/AIDS’li Bireylere Bakım Vermeye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması, Deuhyo Ed, Vol. 6(3),139-143.
 • [31] Kılıç, S., Açıkel, C.H., Kır, T., Oğur, R., Uçar, M. 2004, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Hıv/Aıds Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları, TAF Prev Med Bull, 3(6), 111-118.
 • [32] Bulduk, S., Esin, M.N., Umut, N., 2006, Adölesanların HIV/AIDS Bilgi Düzeyleri Ve Hastalığa Karşı Sosyal Önyargıları, Sted Derg, Vol. 15(8),139-143.
 • [33] Petty, R., Caccioppo, J., 1986, The Elaboration Likelihood Model of persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 19, 179-182.
 • [34] Valois, P., Turgeon, H., Godin, G., Blondeau, D., Cote, F., Influence Of A Persuasive Strategy On Nursing Students’ Beliefs And Attitudes Toward Provision Of Care To People Living With HIV/AIDS, J Nurs Educ, Vol. 40(8), 354-362.
 • [35] Dönmez, L., Yiğiter, Y., 1998, Antalya Çıraklık Eğitim Merkezindeki Berber Ve Kuaför Çıraklarının Hıv/Aıds Hakkındaki Bilgi Ve Tutumları. İst Tıp Fak Mecmuası, Vol. 61(4), 429-434.
 • [36] Soler, P., Carretero, M.D., Martin, C., Soler, M., Gazquez, J.A., Perez, E., et al. 1996, AIDS Related Knowledge And Attitudes Among Health Sciences Students And Students From Non-Health Related Sciences, Eur Psychiatry, Vol. 11(4), 331-333.
 • [37] Cok, F., Gray, L.A., Ersever, H. 2001, Turkish University Students’ Sexual Behaviour, Knowledge, Attitudes And Perceptions Of Risk Related To HIV/AIDS, Culture Health and Sexuality, Vol. 3(1), 81-89.
 • [38] İnci, A. 2014, Knowledge Level and Attitude of Health Care Workers About HIV/AIDS, Journal of Clinical and Analytical Medicine, Vol. 5(5), 394-396.
 • [39] Babaoğlu, Ü.T., Demir, G., Biçer, S. 2018, Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, Bozok Tıp Derg, Vol. 8(1), 18-24.
 • [40] Lohrmann, C., Välimäki, M., Suominen, T., Muinonen, U., Dassen, T., Peate, I. 2000, German Nursing Students’ Knowledge Of And Attitudes To HIV and AIDS: Two Decades After The First AIDS Cases, J Adv Nurs, Vol. 31(3), 696-703.
 • [41] Beydağ, K., 2007, Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Bir Grup Üniversite Öğrencisinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri, TAF Prev Med Bull, Vol. 6(1),59-68.
 • [42] Parker, R., Easton, D., Klein, C., 2000, Structural Barriers And Facilitators İn HIV Prevention: A Review Of İnternational Research, AIDS, Vol. 14(1), 22-32.

Show References

Citation type: APAErhan Şensoy. (2020). Determining of The Prejudices of Nursing Students About AIDS Disease. International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, 3 ( 4 ) , 134-143. http://ijepem.com/volume-3/issue-4/article-1/
Citation: BibTex@article{2020, title={Determining of The Prejudices of Nursing Students About AIDS Disease}, volume={3}, number={4}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Erhan Şensoy}, year={2020}, pages={134-143} }
Citation type: MLAErhan Şensoy. Determining of The Prejudices of Nursing Students About AIDS Disease. no. 3 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2020), pp. 134-143.